මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Thursday, 29 March 2012

වැහි පිරි සැදෑව.....

වටින්ම කලුවර කරගෙන
අහස පුරා කලුපාට
වැහි වලාකුලු පිරිලා
පොද වැහි බිඳු එක එක වැටෙනවා
ඒ විතරක් යැ
එක පාරටම පුදුම සැරට
එලියක් වැටිලා
මහා අකුණු පුපුරනවා
කරන්නට ඇති කිසිවක් නොකරම
කාලය අකුණු සැර වදින වේගෙට
ගෙවිලා යනවානේ...
අහෝ මේ සැදෑවත්
වැස්සෙම සේදී යාවිද ???

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න