මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Tuesday, 13 March 2012

අතිතය සිහිනයක්
යනෙන විට තැනින් තැන
ඔබ සමග ගිය සොදුරු තැන්
සිත මගෙන් අසනවා...
අතිතය සිහිනයක් විලසකින්
මැවි මැවී පෙනෙනවා...
ටිකෙන් ටික අතිතය
දෙනෙත් ලග ඇදෙනවා...
මා සමග එදා ඔබ
උන්නු කාලය
මතකයට නැගෙනවා...
ඔබේ ලොව හැම දෙයම
කොදුරමින් මා හටම
කිවූ යුරු ඇසෙනවා...
වෙන්ව ගිය ඔබේ මතකය
නැවත මතු වෙලා අද
ඔබ කොහිද සිතෙනවා...
බොහෝ කල් ලගින් හිටි
මගෙ පාලුව මැකූ ඔබ
නොවටිනා කරුණකින්
වෙන්න ගිය අයුරු
මතකයෙන් මතුවෙලා
‍රැව් දිදී නැගෙන විට
මගේ නෙතු තෙමෙනවා...
මගෙ ලග නැතත් ඔබ
කොහෙ හෝ සිටින තැන
තු‍ටු සිතින් යහපතින්
ඇතැයි සිත කියනවා....


No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න