මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Saturday, 24 March 2012

මම

මම කියා වදනකින්
සසර ගමනට ඇදෙන
තණ්හාව ඇතිවෙලා
මම ය යන සිතුවිල්ල 
ලෝක දුක හදනවා
මට තිබෙන හැමදෙයම
මම ම ලෙස හිත හිතා
මගේ ලොව මම තුලින් ඉපදිලා
ඇසද පෙනෙනා රුවද 
මම ම ලෙස අල්ලගෙන
කනද නාසය දිවද
මම ලෙසට ‍රැවටිලා
සරසන්න වෙහෙසෙමින් 
නිසරු කය මම ලෙසට හිතෙනවා
සිතද අරමුණු සමග
මගේ ලොවම කො‍ටු වෙලා
මම වෙනුවෙන්ම මම ‍රැකගන්න
මගෙ ලොව තනනවා
මම ම ලොක්කා ලෙස සිතන්
මම ම මතුකරගන්න වෙහෙසෙනා
මම ලෙසින් හැම දෙයම අල්ලගෙන
මගේ කරගන්න සියලු දෙය
සිතක සිතුවිලි හැදෙනවා
හැම තැනම තියෙන හැම දෙයම
මට කැමති සේ තබන්නට
හැම දෙයම කරනවා
මම නිසා ලෝභ සිත් ඉපදිලා
මම කරන හැමදෙයම 
හරිම යයි සිත සිතා
මගේ ලොව තනන්නට
මම ම ලෙස මායාවේ පැටලිලා
මම ම යන්නෙන් මිදුණු
ගොයුම් හිමි දෙසූ බණ
නො අසන්න කිසි කලෙක
මම ම ගැන මේ ලෙසින් 
දැනගන්නේ කෙලෙසකද
මම ම ගැන අදුනගෙන
මම ම ජයගන්න-මම ම තරග කරනවා
මම නිසා විදින දුක
මම ම වෙහෙසිලා දුරලන්න
මම ම නුවණැස උපදවා
මම තුලින් මිදෙන්නට
මම වෙර වඩන්නට සිදුවෙනා


No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න