මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Thursday, 1 March 2012

කදුලු බිදු

සතු‍ටු සිත ඔද වැඩි
කුල්මත්ව සිටින විට
දෙනෙත පිරී ඉතිරෙනා...
යහලුවන් එක්වෙලා
විහිලුවෙන් සිනාසෙන විටදි
දෙනෙත පිරී ඉතිරෙනා...
සිතට දුකින් පිරි
කළකිරී සිටිනා
දෙනෙත පිරී ඉතිරෙනා...
දුකක් දොම්නසක් ඇතිවෙලා
සිත තනිවෙනා විට
දෙනෙත පිරී ඉතිරෙනා...
දුකට සතුටට හැමගේ
සිතෙහි ඇති හැගුම් පිට කරන
දෙනෙත පිරී ඉතිරෙනා...
සයුරු ජල කදම පරදන
සසර තුල හෙලන ලද
දෙනෙත පිරී ඉතිරෙනා...
ලොවේ හැමදෙනා තුල තියෙන
හැගුම් පිටකරන මග
දෙනෙත පිරී ඉතිරෙනා...
මුතු ඇටයි..... 
කදුලු බිදු....
කදුලු බිදු....

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න