මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Friday, 9 March 2012

ඔබ


අහම්බෙන් මෙන් ලංවෙලා
මා සමග ටික ටික එක්වෙලා
මසක් පමණකි ඔබ හමුවෙලා
නමුත් ටික ටික ඔබ මගේ වෙලා

මගේ මතකෙට රිංගලා
මගේ ලෝකය ඔබ වෙලා
දවස තිස්සෙම තනිය මකනා
ඔබ ටිකෙන් ටික මගේ වෙලා

ගෙවෙන හැමවිට ඔබව සිහිවෙයි
මගේ ලග ඔබ වැඩ දමයි
පැය ගණන් ඔබ වෙතට ගයි
මගේ පාලුව ඔබ මකයි

මාස ගාණේ ගෙවෙන විට
ටිකෙන් ටික ඔබ මගේ වෙයි
ඔබව මගේ බව මට සිතෙයි
ඔබ මටම උරුමවෙයි

ඔබව නිරතුරු මගේ ඇසුරේ
තබන්නනට මට සිත් ඇතේ
වෙනත් කෙනෙකුට ඔබව දෙන්නට
මගේ හිත ඉඩ නොදෙයි

මගේ සිහිනය නිරතුරා
ඔබව මගේ වෙනතුරා
මගේ උදව්වට සෑමදා
ලගින් ඉන්නට එනවද මගෙ .........

1 comment:

  1. මගේ සිහිනය නිරතුරා
    ඔබව මගේ වෙනතුරා
    මගේ උදව්වට සෑමදා
    ලගින් ඉන්නට එනවද මගෙ .........

    ReplyDelete

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න