මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Monday, 26 March 2012

ගිනිකූර


උදව්වක් සොයමින්
කෙනෙක් එනතෙක්ම
ඉන්නේ නිහඬව සැඟවිලා
කටයුත්ත කරගැන්ම
උවමනා වන විටදි
ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ නොපැකිලිලා
උවමනා දේ අවැසි සේ
ඉ‍ටුකරන නිසිලෙසට
කලයුත්ත නිමාකල විගසකින්
තමන් වෙත කිසි දෙයක් නොපතනා
කලයුත්ත කලපසුව
නැවත එහි නො‍රැදිලා
උදව් ලැබු කෙනා
දුර ඈත විසිකලද
කොහේ මුල්ලට දැමුවද
මේ සියල් දේ එක ලෙසින්
කිසි වෙනසක් නැතිවම
ඉවසන්නේ ගිනිකූර.....

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න