මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Thursday, 5 April 2012

මහද දිනු


මා වෙත ප්‍රෙමය වපුරාලූ
සෙනෙහසින් මගේ ලොව නැහැවූ
ආදරණීයම උණුසුම ලබාදුන්
මහද දිනු එකම කත
ඔබමයි.....

මගේ ලොවට ආ
දහස් දෙන අතරින්
මගේ සිතට ආදරය පොවාලු
කරුණා හදින් මා වෙත නෙත් යොමාලු
මහද දිනු එකම ලිය
ඔබමයි.....

දෙන්නට මාහට
දහසකුත් දේ ඔබ සතු නොවන මුත්
මා හට දිය යුතු
වටිනාම සම්පත් මා වෙත ලබාදුන්
මගේ දිවිය ජය ටැඹ වෙත යොමු කරාලූ
මහද දිනු එකම සොදුරු රුව
ඔබමයි.....

මගේ නෙතින් ලොව දකිද්දිම
මගේ නෙත් අභියස සිටි
මගේ කණ වැකි මුල්ම රාවය පිටකල
මා හට දැනුනු සොදුරු පහස දුන්
මා හට උණුසුම සෙනෙහස සමග
වටිනාම පෝෂණය සදාලූ
මහද දිනු මගේ ජිවිතය
ඔබමයි.....
මගේම ආදර අම්මේ......

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න