මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Monday, 27 February 2012

අකල් වැසි


නෙතු පියන් වලට පෙනෙන ඉසව්වේ
නෙත් යොමන යොමන දෙස
අහස් කුස සීමා මායිම් නැතිව
අදුරු වළා දරාගෙන
ලොවම එළිය කල-මහා හිරු වසාගෙන
අකල් වැසි පතිත වේදෝ....
සීමා මායිම් කඩාගෙන
ඇල දොල ගංගා වැව් තල
උතුරා යාවිද.....
මඩ දියේ මඩ තලාගෙන
වෙහෙස වී සදාගත්
ගොයම යටවී
දෑස් කදුලින් බර කරාවීද....
අදුරු පටලින් දිවි වසාගෙන
මගේ ගේ පැල ගිනි ගනීවිද....?
අකල් වැසි සමග දුක් ගිනි
පතිත වේවිද....?

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න