මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Tuesday, 15 November 2011

සොදුරු පරිසරය


පාලුව තනිකම දැනුනත්,
සැන්දෑවේ,
සොදුරුයිද මොනතරම්
පරිසරයේ............

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න