මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Monday, 14 November 2011

අලාභය


සතර අපායට වැටෙමින්,
ඒ සතර අපායම නිවහන කරගනිමින්,
ආ... අපට,
කළණ මිතුරන් මුණගැහිලා,
සම්බුදු සමිදුන් වදාළ දහම් අසාගෙන,
සම්බුදු සමිදුන් ගැනත්,
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මග ගැනත්,
ඒ උතුම් බුදු පිරිස ගැනත්,
උතුම් නිර්වාණය ගැනත්,
හිත පහදවා ගන්න බැරිවුණොත්
ඒක නම් මහත්වූ අලාභයක්මයි........

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න