මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Tuesday, 22 November 2011

අනාගතය


තාක්ෂණය දියුණු වේගෙන යද්දි
ඉදිරි අනාගතය ගැන අපට හිතෙන්නේ
බොහෝ සැප පහසුකම් ඇති සුන්දර කාලයක් තියෙවි
කියලා නේද ?
නමුත්,,,,,
මොහොතකට හෝ හිතුවාද ?
සුන්දර සිහිනයක් බදු සොදුරු අනාගතය ගැන
අප කෙරෙහි  මහා කාරුණික වූ
තිලොව ජයගත් ඒ භාග්‍යවතුන්  වහන්සේ වදාළ සදහම් ගැන,
ඉදිරියේ ඇත්තේ අකුසල් වලින් පිරුණු,
කෙලෙසුන්ට වහල්වුණු,
සදහම් නො ඇසෙන,
සමාජයක් බව...
උන්වහන්සේ වදාළේ මහා කරුණාවක්මයි...!
ඉතින් ඒ සම්මා සම්බුදු සමිදුන් වදාළ,
කුරිරු වූ,
ඒ අනාගතය ගැනම අපි සිහින මවමුද ?
නැතිනම්,,,
උතුම් දහම් මග අනුගමනය කොට
සුගතිය වෙත යන්නට පාර සකසා ගනිමුද ?
තිරණය තම තමන් සතුයි නේද...?http://dhammamedicine.net/sermons/ape-dam-sabhava/

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න