මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Monday, 21 November 2011

සම්මා සම්බුදු සමිදුසැබෑ දිවියේ තිබෙන තතු
නොදැනමයි මේ ගමන ආවේ,
ගොයුම් බුදු සමිදු දෙසු
අමා සදහම් පදයි ඇසුවේ,
සැපය ලෙස පමණක්ම
දු‍ටුවෙ දිවි මග අවිදු අදුරේ,
දුකත් තිබෙනා බවට අපහට
කියාදුන්නෙ ඔබ වහන්සේමයි...
සම්මා සම්බුදු සමිදුනේ.....!

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න