මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Sunday, 13 November 2011

බුදු සමිදාණෙනි.....

ලොව තුල තිබෙන අනතුරු ගැන කියාදෙමින්...
පිය උරුමයෙන් ලද බිම තුල ‍රැදෙමින්...
අනතුරෙන් ගැලවෙන්නට,
මග කියාදෙන්නේ...
ඔබ වහන්සේ පමණකි...
ලොවේ අනුත්තර බුදු සමිදාණෙනි.....

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න