මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Tuesday, 15 November 2011

පින...


"ඔව් ඇත්තමයි...
බාධකමයි තියෙන්නේ,
බාධා කරන්නමයි බලන්නේ,
අඩියක් තිබ්බොත් 
අඩි දහයක් පස්සට යවන්නටයි
කටයුතු සිද්ද වෙන්නේ...
ඒත්...
පස්සට ගියොත් පරාජයමයි උරුමවන්නේ...
ඒ හින්දා,
පෙරට තැබු පය සවිමත් කරගෙන
ඉදිරියටමයි යන්න ඕනේ...
නැත්නම්,,,
ආපසු යන්න වෙන්නේ අපෙ මහගෙදර වූ
සතර අපායටමයි යන්න වෙන්නේ...
ඒ නිසා... 
ලැබුණු ක්ෂණය අත්නොහැර
අප්‍රමාදිව...
‍රැස් කරන්න ඕනේ 
සැප සලසන පින්මයි... "

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න