මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Sunday, 20 November 2011

"භාවිතය"

දෙනෙත් තිබුනාට කිම-බැලිය යුතු දේ නොබලත් නම්,
දෙකන් තිබුනාට කිම-ඇසිය යුතු දේ නො අසත් නම්,
මුඛය තිබුනාට කිම-කිව යුත්ත නොදන්නේ නම්,
නුවණ තිබුනාට කිම-මේ හැම හසුරවන්නට නොදත්තේ නම්,,,,

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න