මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Monday, 18 August 2014

මගේ නමින් ඔබේ නෙතින් කදුලක් ගැලුවා මතකයි.....

මගේ නමින් ඔබේ නෙතින් කදුලක් ගැලුවා මතකයි
මගේ වදන් රලූ වූ දා හඳ දුක් වී ඔබ හැඩුවා මතකයි
මගෙ දුකින් ඔබේ නෙතට කදුලැලි පිරුණා මතකයි
මගේ නොවන ආදරයද ඔබ මා ලඟ උන්නා මතකයි

අහඹු ලෙසින් හමු උනත් එදා අප
අහඹු නොවී ලං වුනානේ මතකෙට
දුරක යන්න බැරි වෙලානේ අප හට
ලඟම හිදිමු හැමදා හැකි විලසට

මගේ ලඟම හිඳි මගේ නොවන ඔබ
හැරයනු නොකියනු කිවා මතකද
ලංකර ගන්නට බැරිමුත් මට ඔබ
ඈත්ව ඉන්නට බෑනේ කිසිදින

2 comments:

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න