මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Saturday, 2 August 2014

දිනක යළි හමුවෙවී

නොසිතු මොහොතක හමුවුණා
නොසිතු ලෙසකට ලංවුණා
හඳින් හඳකට යා වුණා
ලඟින් ඉන්නට සිත්වුණා

දිනක යළි හමුවෙවී
නෙතින් නෙත පැටලෙවී
ලඟින් හිඳ දුරයාවී
හිතෙන් මං තනිවේවී

මතක අතරට ඔබ ඒවී
දුකින් හද උණුසුම් වෙවී
ඔබව විතරක් සිහිවේවී
නෙතින් කදුලැලි උතුරාවී

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න