මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Saturday, 16 August 2014

සඳ සේ අහසට-සොදුරුයි ම'හඳට

වැව් දිය සිඳිලා
සිත මගේ බිඳිලා
ඈ. දුර ඇඳිලා
තනිකම දැනිලා

වැසි දිය වැ‍ටුණා
වැව් දිය පිරුණා
සිත මගෙ හැදුණා
ඈ ලඟ ‍රැදුණා
සෙනෙහස දැනුණා

තනිකම මකලා
සිත මගේ හදලා
සෙනෙහස පුදලා
මා වෙත ‍රැඳිලා

තුරුලට ඇදිලා
සෙවණක ‍රැදිලා
පෙම් සුව දැනිලා
ඈ වෙත ඇදිලා

සඳ සේ අහසට
සොදුරුයි ම'හඳට
සඳමයි ඔබ මට
දිලෙනා සැම විට

නොදනෙමි අනුහස
පතුරමි මදහස
පුදනෙමි සෙනෙහස
‍රැකගමි පණ ලෙස

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න