මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Wednesday, 3 September 2014

ලඟක නැතත් ඔබ දුරක ඉදන්

ලඟක නැතත් ඔබ දුරක ඉදන්
ගතින් නැතත් ඔබ සිතම පුදන්
හිමිව නැතත් ඔබ සිතක ඉදන්
කොහොම වෙතත් ඔබ සෙනෙහේ පුදන්

ඔබේ හැඟුම් මට නොහැඟුනා නොවේ
ඔබේ වදන් මා නො ඇසුවා නොවේ
ඔබේ ලඟින් මා දුර ගියා නොවේ
ඔබේ සිතින් මා අමතක වුනා නොවේ

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න