මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Saturday, 5 July 2014

වදිනෙමි සතුටින්

සුදු බඳ දිලෙනා සෑය වදින්නේ
රන් කොත දිදුළන සෑය වදින්නේ
ගැමුණු නිරිඳු කල සෑය වදින්නේ
ගෞතම සසුනේ මහ සෑය වදින්නේ

ඔලූ නෙලුම් මානෙල් සෑයටයි පුදන්නේ
පොල් තෙල් පහනින් සෑ රදුන් පුදන්නේ
සුවඳ දුමින් කිරි අහරින් අපි පුද දෙන්නේ
සිසිල් පැනුත් පුදලයි අපි සෑය වදින්නේ

උඩ මළුවෙදී මහ බෝ සමිඳු වදින්නේ
බෝ රජුගේ අසිරිය මට සිහි වෙන්නේ
දඹදිව හා ලක්දිව බෝ රජුට පුදන්නේ
ඒ මහ බෝ රජු අපි දැන් නමදින්නේ

දඹදිව හටගත් අසිරිය මහ බෝ රජුනේ
ලක්දිව වැඩියේ විස්කම් පෑ බෝ රජුනේ
සතියත් දෙව්ලොව පිදුමන් ලැබූ බෝ රජුනේ
පිච්ච මලින් පුද දුන්නා පින්වත් බෝ රජුනේ

මුනිදුගේ ශ්‍රි මුඛයේ සුවසේ වැඩ උන්නේ
දෙසු දහම් කඳ පහසයි නිරතුරු ලැබුනේ
ඛේම හිමියි දැවෙනා සෑයෙන් ගැනුනේ
කළිඟු පුරයි මුනි දළදා නිසි පුද ලැබුනේ

දන්ත කුමරු හේමමාලි හා ලක්දිව එන්නේ
සිරි දළදාවයි දැන් ලක්දිව වැඩමා එන්නේ
රජ මැති නිරතුරු සතුටින් පුද දී ‍රැක ගන්නේ
වම් දළදා සමිදුයි අපි දැන් මේ පුද දෙන්නේNo comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න