මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Sunday, 5 February 2012

සිතක සිතුම්


ගෙවෙන මොහොතක් ගානේ
දහස් ගණනින් මතුව එන
වෙනස් වන එකක් ගානේ
සිතේ මතුවන සිතුම්-කොතෙක් වේදෝ
විටෙක යහමගින් දුවන අරමුණු
දහස් වර නොව වාර කෝටියක්
වරද පසුපස දුවන අරමුණු
සිතට නැගෙනා දහස් සිතුවිලි
අතර කෙතරම් මුලා වෙයිද
අප හැම......
දකින දසුන් වෙතට දිව යන
අසන දේ පසුපසින් යන
නතර  නොවනා ගමන් යන
සිතක කෙතරම් සිතුම් ඇතිදෝ
දුවන මේ සිත
නවතාගන්න හැකිනම්
සතුට සැනසීම ඇතිවී
සුවෙන් සිටිනට හැකි නොවේවිද????

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න