මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Friday, 17 February 2012

කිම්දෝ


සුවද විහිදෙන-රොන් පිරී ඇති
සුපිපි මල් තියෙන තැන් වෙත
බිගුන් එති ගුමු ගුමු නදින් ‍රැව් දිදි...
උන්ගේ මුවගේ තුඩකි රොන් උරා බොන
නමුදු විසපිරි බඹර තුඩගින්
රොන් උරන විට
ඒ මල් වෙත කිම්දෝ විස මුස නොවන්නේ...

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න