මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Friday, 1 November 2013

ආයෙම

හිත තුලම ඳග කරපු
මතක පොත නැතිවෙලා
වැරදි නොකරම කෙමෙන්
දඩුකදය ඇහැරලා
ආයෙමත් දුව පනින
ඔබ එන්න ලංවෙලා

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න