මගේ තැන...............................

මගේ තැන...............................

Sunday, 10 February 2013

ඔබ අරන් ගොහින් ඇතදු‍ටු නමුත් කොතෙක් අය
ආ නමුත් කොතෙක් අය
හිත ගත්ත කෙනෙක් නැත
හිත ගන්න කිසිවකුට ඉඩක් නැත
ඔබ අරන් ගොහින් ඇත
මගෙ ලග තිබුනු මා සිතNo comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහසත් ලියා යන්න